Blog

Tài nguyên

Amazon RDS Instance dòng Graviton2 giúp đạt được giá/hiệu năng tốt hơn 52%

Amazon RDS Instance dòng Graviton2 giúp đạt được giá/hiệu năng tốt hơn 52%

Các instance database dòng AWS Graviton2 hiện có thể sử dụng rộng rãi (generally available) cho Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (RDS). Các phiên bản Graviton2 cung cấp cải thiện hiệu suất lên đến 35%...

Oct 20, 2020 169
View more