Dịch vụ

Cốt Lõi của VTI Cloud

/Well-Architected Review/

Cung cấp một cách tiếp cận nhất quán để đánh giá hệ thống dựa trên 5 Pillars của AWS Well-Architected framework.

/Migration Service/

Chuyển đổi hệ thống từ hạ tầng vật lý, cơ sở lưu trữ hoặc từ các nhà cung cấp cloud khác sang AWS.

/Development Service/

Hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình thiết kế, xây dựng, vận hành hoàn toàn các ứng dụng trên nền tảng Cloud.

/Managed Service/

Quản lý doanh nghiệp của bạn thông qua đa nền tảng, đề xuất kế hoạch và giải pháp linh hoạt cũng như tự động hóa hiện đại.

CHIẾN LƯỢC AWS CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp & Dịch vụ của VTI Cloud

01
ĐÁNH GIÁ & XÂY DỰNG KIẾN TRÚC

Đánh giá hệ thống và các workloads. Xây dựng giải pháp kiến trúc và chiến lược migration.

Xây dựng hạ tầng trên AWS. Di chuyển các workloads và ứng dụng lên AWS. Chọn các dịch vụ tích hợp phù hợp nhất và tối ưu hệ thống.

02
TRIỂN KHAI
03
QUẢN LÝ & GIÁM SÁT

Quản lý và giám sát hệ thống sau triển khai.

Kiểm tra hệ thống sau triển khai, đề xuất các phương án, giải pháp để giúp hệ thống đạt được kết quả vận hành tốt nhất với chi phí tối ưu.

04
TỐI ƯU HỆ THỐNG