see more blog

Right-Pricing


Lựa chọn cách tính phí hợp lý (right-pricing model) để giảm chi phí AWS của doanh nghiệp

  • Sử dụng Reserved Instances (RI) 
  • Sử dụng EC2 Spot Instance
  • Sử dụng Compute Saving Plans

Hãy đăng ký để nhận sự trợ giúp từ VTI Cloud.

Category : Cost Optimization