see more blog

24×7


Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát hạ tầng và ứng dụng 24×7.

  • Giám sát hạ tầng bao gồm giám sát máy ảo và dịch vụ mà khách hàng đang chạy trên AWS, dịch vụ thanh toán và báo cáo sử dụng hàng tuần và hàng tháng.
  • Giám sát ứng dụng bao gồm giám sát Apdex, phân tích hiệu suất & bảo mật, phát hiện và xử lí sự cố.
Category : Managed Service