see more blog

Refactoring

[webCloud] Refactoring service

Refactoring bao gồm một quy trình nâng cao hơn trong việc tái kiến trúc và thường code lại một số phần của ứng dụng hiện có để tận dụng môi trường cũng như dịch vụ của AWS. Phương pháp này có thể mang lại lợi tức đầu tư cao nhất khi các tổ chức đang chạy và vận hành trên môi trường AWS.

Lợi ích của Refactoring

  • Lợi thế về chi phí trong dài hạn
  • Tận dụng tối đa các lợi ích và tính năng của điện toán đám mây
  • Tăng khả năng phục hồi
Category : Migration Service