see more blog

Replatform


Replatform tương tự như rehosting các ứng dụng trên môi trường điện toán đám mây, nhưng nó liên quan đến việc sửa đổi một số ứng dụng để tận dụng hạ tầng trên cloud. Do đó, nó có thể giảm chi phí migration, chi phí chạy các ứng dụng đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Lợi ích của Replatforming

  • Chi phí hiệu quả
  • Ứng dụng tận dụng được các dịch vụ hiện đại của AWS
  • Bắt đầu từ quy mô nhỏ và mở rộng khi cần thiết
Category : Blog, Migration Service

Related news

what’s up at VTI