see more blog

Rehosting


Rehosting là phương pháp phổ biến nhất của AWS Migration do tính đơn giản và tốc độ tương đối của nó để phản hồi kịp thời với khó khăn của tổ chức hoặc các sự cố bất ngờ.

Lợi ích của Rehosting

  • Không cần thay đổi code
  • Không cần thay đổi kiến trúc
  • Tự động hóa cao với giới hạn và không có downtime

 

Category : Blog, Migration Service

Related news

what’s up at VTI