see more blog

Cost Optimization


Cost Optimization pillar tập trung vào việc tránh các chi phí không cần thiết. Các chủ đề chính bao gồm việc hiểu và kiểm soát nơi nguồn tiền đang được chi tiêu, lựa chọn số lượng loại tài nguyên phù hợp và đúng nhất, phân tích chi tiêu theo thời gian và mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà không bị vượt quá ngân sách.

5 nguyên tắc thiết kế Cost Optimization trên AWS:

  • Thực hiện quản lý tài chính trên đám mây
  • Áp dụng mô hình tiêu dùng
  • Đo lường hiệu quả tổng thể
  • Ngừng chi tiền cho những việc không đem lại hiệu quả
  • Phân tích và xác định nguồn chi
Category : Well-Architected Review