see more blog

Resilience


Reliability tập trung vào việc đảm bảo khối lượng công việc thực hiện chức năng dự báo của nó một cách chính xác và nhất quán. Điều này bao gồm khả năng vận hành và kiểm tra khối lượng công việc thông qua tổng vòng đời của nó. Các chủ đề chính bao gồm thiết kế hệ thống, kế hoạch khôi phục và xử lý thay đổi.

5 nguyên tắc thiết kế Reliability pillar trên AWS:

  • Tự động phục hồi sau sự cố
  • Quy trình kiểm tra khôi phục
  • Mở rộng theo chiều ngang để tăng tính khả dụng của khối lượng công việc
  • Dừng phán đoán về tài nguyên sử dụng
  • Quản lý thay đổi tự động hóa
Category : Well-Architected Review