see more blog

Performance Efficiency

[webCloud] performance efficiency

Performance Efficiency tập trung vào khả năng sử dụng hiệu quả tài nguyên điện toán để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống và duy trì mức độ hiệu quả khi nhu cầu thay đổi và công nghệ phát triển. Các chủ đề chính bao gồm lựa chọn đúng loại tài nguyên và quy mô phù hợp dựa trên yêu cầu của khối lượng công việc, giám sát hiệu suất và đưa ra quyết định sáng suốt để duy trì hiệu quả khi nhu cầu mở rộng kinh doanh tăng lên.

Có năm nguyên tắc thiết kế Performance Efficiency trên AWS:

  • Dân chủ hóa các công nghệ tiên tiến
  • Phát triển, mở rộng toàn cầu trong vài phút
  • Sử dụng kiến trúc serverless
  • Thường xuyên thử nghiệm
  • Cân nhắc sự đồng nhất với máy móc
Category : Well-Architected Review