see more blog

Mobile Application


Chúng tôi giúp các doanh nghiệp tận dụng các dịch vụ hiện đại của AWS bao gồm điện toán, cơ sở dữ liệu, lưu trữ, và các công cụ quản lý để tối ưu hóa khối lượng công việc di động của họ. Các dịch vụ này giúp doanh nghiệp phát triển nhan, dễ dàng mở rộng với chi phí thấp.

Use cases

  • CRM Application
  • End-user Application
  • E-commerce
Category : Development Service